محصول دیجیتالی

ماه باران (PDF)

ماه باران (PDF)
ماه باران (PDF)
ماه باران (PDF)
ماه باران (PDF)
ماه باران (PDF)

ماه باران (PDF)

۰تومان
اضافه به سبد خرید

«ماه باران»

شرح ادعیه توحیدی ماه رجب

کارگروه محتوایی موسسه جوانان آستان قدس رضوی

184 صفحه

* * *

فضیلــت مــاه رجــب آن قــدر زیــاد اســت کــه بــه تعبیــر مرحــوم آیــة اللّه میرزا جــواد آقــای ملکــى تبریزی رضوان‌اللّه‌علیــه، عقل‌هــای مــا انســان‌ها تــوان درک فضیلــت ایــن مــاه را ندارد.

مــاه رجب به بیــان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ر یســمانى اســت بیــن خدای متعال و بندگان او که هر کس به این ر یسمان چنگ بزند به خدا خواهد رسید.

اولیــاء خــدا انتظــار مــاه رجــب را مى‌کشیدنــد و از خــدا مى‌خواســتند عمرشــان طولّانــى شــود تــا بتوانند ایــن مــاه را درک کننــد. دنبال ایــن بودند که بارشــان را در ایــن ماه ببندند. بى‌خود نیســت کــه در روز قیامت از جانــب خدای متعــال ندا مى‌آیــد: این الرجبیون «اهــل رجــب کجــا هســتند؟!».

در روایــات ندار یــم که «این الرمضانیون» با این که مــاه رمضان ماه میهمانى خداست و آن قدر فضیلت برای آن ذکر شده است. علتش این است که سفره ماه رجب فقط بــرای خواص اســت. اما ســفره ماه رمضان، یک ســفره عریــض و طویلى اســت که همه بر ســر آن نشســته‌اند و ماه مهمانى عمومى خدای متعال اســت. ســفره ماه رجب، برای اهل توحید است. ماه مبارک رجب، ماه توجه به توحید است. البته کل سال توجه به توحید اصل است ولى در ماه رجب توجه به توحید غلبه بیشتری دارد و حال و هوای توحید در این ماه از بقیه ماه‌ها پُررنگ‌تر است؛ لذا عمدۀ دعاهای ماه رجــب، دارای مضامین توحیدی اســت. نظیر دعاهای توحیدی که در این ماه وارد شده با این تأ کید، کمتر در ماه‌هــای دیگر یافت مى‌شــود.

سرفصل ها:

  • حقیقت دعا
  • ماه رجب، ماه توحید
  • شرح دعای «یا من ارجوه لکل خیر»
  • شرح دعای «خاب الوافدون علی غیرک»
  • شرح زیارت «رجبیه»