محصول دیجیتالی

رسالت ناتمام (PDF)

رسالت ناتمام (PDF)

رسالت ناتمام (PDF)

ناموجود
اضافه به سبد خرید
عنوان: رسالت ناتمام
نویسنده: شهرام نجاتی
موضوع: تاملی بر کار فرهنگی در مساجد کشور
مخاطب: فعالان‌فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۶۸ صفحه

در جامعه ای که مجرای ارتباط با بسیاری از مفاهیم جدید، بیش از آن که نیاز شکل گرفته ی جامعه باشد، مربوط به فشار تکنولوژی است، جانمایی درست این مصادیق و مفاهیم در ذهن و ضمیر مخاطب به تبیینی هوشمندانه نیاز دارد؛ اما در سخن گفتن از سواد رسانه ای، باید توجه داشت که برایند این آموزه ها باید به کاهش حداکثری آسیب های ارتباط با رسانه و فناوری منجر شود. این کتاب با فصل هایی نظیر ویژگی های اصلی سواد رسانه ای، توانایی های مرتبط با سواد رسانه ای و... مخاطب خود را با اهمیت کسب این علم، آشناتر می سازد.

گزیده ای از متن کتاب

رابطه ای قطعی و معنادار میان شیوه ی ارائه ی وقایع توسط رسانه ها و شیوه ی درك آن از سوی مصرف کنندگان رسانه وجود دارد. بدین معنا که الزاما همه می آنچه واقعیت دارد در رسانه ها دیده نمی شود و همه ی آن چیزی که رسانه نشان می دهد جزو واقعیت نیست.

فهرست کتاب:

پیش‌گفتار
مقدمه
فصل‌اول: سواد رسانه‌ای چیست؟
- تاریخچه‌ی سواد رسانه‌ای
- پیشروان سواد رسانه‌ای
- ضرورت کسب سواد رسانه‌ای
- اهداف سواد رسانه‌ای
- سواد رسانه‌ای و فعالان فرهنگی
فصل‌‌دوم: ویژگی‌های اصلی سواد رسانه‌ای
- چندوجهی بودن
- نقش‌ها و وظایف رسانه‌ها
فصل‌‌سوم: توانایی‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای
- ویژه‌گی‌های موجود در آموزش سواد رسانه‌ای
- مفهوم اندیشه انتقادی
- پنج سوال کلیدی
پیوست
منابع تکمیلی