کالای فیزیکی

حکایت حجاب

حکایت حجاب
حکایت حجاب
حکایت حجاب

حکایت حجاب

۱۴۸٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

حکایت حجاب

چیستی و چرایی حجاب و پاسخ به 25 شبهه مهم درباره آن

نویسنده: حجةالاسلام و المسلمین استاد محمدحسن وکیلی

مشتمل بر 496 صفحه

* * *

فصل اول: نظام «تربیت جنسی و جنسیتی» در اسلام

تفاوت های «جنسی و جنسیتی» مرد و زن ................................. 20

«سیستم» چیست؟ ................................. 22

هدف اسلام از نظام «تربیت جنسی و جنسیتی» ................................. 24

آرامش؛ گمشدۀ امروز بشر ..................................................................26

آرامش‌چگونه‌به‌وجود‌ ‌می‌آید؟ ..............................................28

دو‌نکته‌دربارۀ‌آرامش..........................................................33

هدف میانی اسلام از نظام تربیتی....................................................... 35

قرارداد‌ازدواج.................................................................... 38

تذکر .................................................................................. 40

لزوم‌حفظ‌تعادل‌در‌الگوی‌تربیتی...........................................41

ساختارهای پنجگانۀ نظام تربیتی اسلام (خرده سیستمها)....................43

1خرده‌سیستم‌بازدارنده.....................................................44

2خرده‌سیستم‌اخلاقی .......................................................48

حیاء، عفت و غیرت.............................................................. 48

3خرده‌سیستم‌جزائی........................................................ 53

.4خرده‌سیستم‌فرهنگ‌ازدواج.............................................55

بلوغ جسمی، عقلی، اقتصادی............................................... 57

خیانت به سیستم آموزشی کشور............................................ 57

آسان سازی ازدواج................................................................. 60

5خرده‌سیستم‌محرک‌های‌جنسی....................................... 64

فصل دوم: انگیزه ها و تاریخ پوشش

واژه شناسی حجاب............................................................................71

اغراض مختلف پوشش......................................................................72

عوامل پوشش در تاریخ بشری .......................................................... 75

‌.1محافظت‌در‌برابر‌گرما‌و‌سرما...............................................75

‌.2حیاء‌فطری....................................................................75

رابطۀ حیاء با خوداظهاری..................................................... 76

‌.3عقلانیت‌و‌حفظ‌خویشتن.................................................78

‌.4پوشش‌نمادین...............................................................80

مروری بر تاریخ حجاب...................................................................... 82

تاریخ‌حجاب‌در‌سرزمین‌ها .................................................. 83

ایران باستان.......................................................................85

اروپا ................................................................................... 98

تاریخ‌حجاب‌در‌ادیان..........................................................99

آئین زرتشت........................................................................ 100

یهودیت............................................................................. 101

مسیحیت .......................................................................... 102

اسلام.................................................................................103

فصل سوم: پوشش اسلامی

حدپوشش اسلامی..........................................................................115

خصوصیات‌لازم‌در‌پوشش‌بانوان..........................................118

مزایا‌و‌معایب‌چادر..............................................................119

حجاب‌در‌عبادت..............................................................124

تفاوت‌پوشش‌مردان‌و‌زنان‌پس‌از‌دیکتاتوری‌رضاخان.............126

ادلۀ حکم حجاب در اسلام...............................................................127

راه‌های‌کشف‌قوانین‌دینی.................................................. 128

آیات‌قرآن......................................................................... 129

ضریب اهمیت حجاب......................................................................134

فصل چهارم: مقدمات تبیین فلسفۀ پوشش در اسلام

راههای کشف فلسفۀ قوانین..............................................................141

‌.1هدف‌ ‌ قانون‌گذار..............................................................141

‌.2متون‌قانونی.................................................................143

‌.3دامنۀ‌قانون.................................................................143

دایرۀ مخاطبین حکم حجاب.............................................................144

عوامل مؤثر در حکم الزامی حجاب..................................................... 148

فصل پنجم: فلسفۀ حجاب (بخش اول)

فلسفۀ اول حجاب: حفظ کانون خانواده...........................................155

اهمیت‌خانواده ................................................................156

نسبت‌حجاب‌با‌خانواده‌و‌کارکردهای‌آن...............................159

چرا‌فلسفۀ‌حجاب،‌حفظ‌کانون‌خانواده‌است؟.......................165

حجاب برای کنترل مردان نیست!..........................................170

حجاب‌چه‌مقدار‌از‌مشکل‌را‌ ّ حل‌می‌کند؟..............................173

دلیل‌آمار‌پایین‌طلاق‌در‌برخی‌کشورها..................................174

ارتباط میان حجاب و آمار طلاق............................................176

دخالت‌قانون‌گذار‌در‌حریم‌شخصی‌افراد................................178

دلیل‌تفاوت‌حکم‌پوشش‌آقایان‌و‌بانوان................................183

تفاوتهای مرد و زن............................................................ 184

ملاحظۀ دشواریها در تقنین ............................................... 193

عــادی‌ســازی‌ ّ جذابیت‌های‌جنسی‌در‌جـوامـع‌مـــدرن؛‌حقیقت‌یا‌توهم؟!...........195

غریزۀ جنسی نقطۀ پایان ندارد .............................................. 197

پرسش‌اساسی................................................................... 201

نگاهی‌به‌آمار‌فرزندان‌خارج‌از‌خانواده...................................202

یک نکته ............................................................................ 202

توقع‌ما‌از‌قانون................................................................. 205

آسیب‌شناسی‌جامعۀ‌ایرانی..................................................206

وجوب‌حجاب‌بر‌دختران‌ ّ مجرد ........................................... 208

فصل ششم: فلسفۀ حجاب (بخش دوم)

فلسفۀ دوم حجاب: محافظت از بانوان در برابر آزارهای مردان.............215

فلسفۀ سوم حجاب: پیشگیری از تنوعطلبی مردان............................219

اثرات‌سوء‌برخی‌آثار‌سمعی‌بصری..........................................220

فلسفۀ چهارم حجاب: پیشگیری از بیبندوباری ............................... 222

پیامدهای مثبت حجاب در بعد فردی .............................................. 226

‌.1ارتقاء‌ حس‌حیاء‌در‌انسان............................................... 226

بدن انسان، نمایندۀ خود او..................................................228

تأثیر حجاب و حیاء در مدیریت احساسات.............................231

‌.2هم‌نشینی‌با‌اولیاء‌و‌فرشته‌های‌الهی‌................................232

‌.3حفظ‌شدن‌از‌تأثیرات‌منفی‌نگاه‌دیگران............................236

پیامدهای مثبت حجاب در بعد اجتماعی.........................................239

‌.1حفظ‌کرامت‌بانوان........................................................ 239

‌.2فراهم‌شدن‌زمینه‌برای‌ ّ فعالیت‌های‌اجتماعی‌بانوان............ 242

‌.3پیشگیری‌از‌رواج‌ ّ تجملات‌در‌جامعه................................ 246

‌.4ایجاد‌ ّ حس‌رضایت‌مندی‌نسبی‌بین‌بانوان......................... 250

جمع‌بندی ......................................................................252

حجاب، حق ّ زن است نه محرومیت!..................................................254

حجاب؛ حکم ثابت یا متغیر؟! ............................................................256

ملاک‌احکام‌ثابت‌و‌ ّ متغیر ...................................................257

یک‌مثال:‌تحصیل‌بانوان................................................... 258

حجاب؛‌حکمی‌ثابت.......................................................... 260

دلالت‌متون‌دینی‌بر‌ثابت‌بودن‌حکم‌حجاب..........................261

دلالت‌فلسفۀ‌حجاب‌به‌ثابت‌بودن‌حکم‌آن .......................... 263

فصل هفتم: پوشش قانونی

.1آیا قانون ّ گذار حقدخالت در حریم شخصی افراد را دارد؟.................272

.2از منظر معترضان، قانون پوشش چه تفاوتی با دیگر قوانین دارد؟ .....274

.3آیا قانونیکردن پوشش در جامعه، حکیمانه است!؟.......................279

. 4چرا حا کمیت به جای الزام، فرهنگسازی نمیکند؟ ......................... 280

.5مرز میان فرهنگسازی و قانونگذاری چیست؟............................. 283

.6آیا عقبنشینی قانونگذار از قانون پوشش، حکیمانه است!؟.......... 285

. 7کارکردهای تمدنی قانون حجاب در دنیای امروز چیست؟...............288

الف.‌حجاب‌نماد‌تمدن‌اسلامی.......................................... 288

ب.‌حجاب‌سنگر‌ ّ اول‌انقلاب‌جنسی .....................................294

توجه به اهداف پلکانی دشمن............................................. 295

پیوند انقلاب جنسی و استقلال درکشور ما ...............................300

.8آمار مخالفت با حجاب در ایران چگونه است؟................................ 302

.9هزینههای اجرای قانون حجاب در کشور چیست؟......................... 304

.10روش صحیح اجرای قانون حجاب در کشور چیست؟ .....................308

الف.‌آموزش‌و‌ترویج‌حجاب ................................................308

ب.‌اجرای‌ ّ پلکانی‌قانون‌حجاب.............................................310

ج.‌تعریف‌ ّ مشخص‌از‌جرم‌و‌جریمه‌.......................................313

.11آیا اسلام با اجبار مخالف است؟ ....................................................316

.12چرا در صدر اسلام با بیحجابی برخورد نشده است؟.................... 318

لزوم‌کشف‌قانون‌از‌متون‌قانونی..........................................326

.13چرا غیرمؤمنین را به حجاب الزام میکنند؟.....................................329

الف.‌آیات‌حجاب‌خطاب‌به‌مؤمنین‌است............................. 329

ب.‌آزادی‌نظر‌به‌زنان‌غیرمتشرع‌ .........................................331

.14آیا پیروان ادیان دیگر هم باید حجاب داشتهباشند؟.................... 334

فصل هشتم: امر به معروف و نهی از منکر در مسئلۀ حجاب

فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر و تفاوت آن با ارشاد جاهل..............341

شروط‌امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکر .......................................346

وظیفه ما در قبال بستگان ...............................................................349

وظیفۀ ما در قبال رهگذران ...............................................................350

قانون به جای حجاب......................................................................351

فصل نهم: عوامل گرایش به حجاب یا بیحجابی

الف: عوامل گرایش به بیحجابی......................................................358

‌.1راحت‌طلبی..................................................................358

‌.2عامل‌جلب‌ ّ توجه‌و‌راهکار‌آن ...........................................360

تأمین نیازهای عاطفی دختران............................................364

نهادینهسازی ارزشهای واقعی و الهی................................... 368

مرز میان تکبر و اعتماد به خداوند متعال............................... 371

‌.3عوامل‌سیاسی.............................................................374

‌.4عوامل‌اقتصادی...........................................................375

ب: عوامل گرایش به حجاب.............................................................376

‌.1عامل‌حیاء...................................................................376

‌.2عامل‌آموزش................................................................380

فصل دهم: پرسش و پاسخ دربارۀ مسئلۀ حجاب

دستۀ نخست؛ پرسشهای نظری دربارۀ حکم شرعی پوشش اسلامی 388

پرسش‌یکم:‌چرا‌با‌این‌که‌صورت‌ جذ ابیت‌دارد،‌پوشاندن‌آن‌لازم‌نیست؟.................388

پرسش‌ ّ دوم:‌چرا‌کنیزان‌در‌جامعۀ‌اسلامی‌حجاب‌نداشتند؟..... 392

پرسش‌ ّ سوم:‌آیا‌حجاب‌برای‌خود‌زن‌هم‌فایده‌ای‌دارد؟..........395

پرسش‌چهارم:‌حجاب،‌ حق‌الناس‌است‌یا‌ حق‌الله؟................398

پـرسـش‌پنجم:‌نسبت‌حـجـاب‌بـا‌ حــس‌جـمـال‌دوسـتـی‌انـسـان‌در‌ چیست؟.....................401

پـرسـش‌شـشـم:‌آیـــا‌ واقــعــا‌حـجـاب‌مـانـعـی‌بــــرای‌پیشرفت‌بـانـوان‌نیست؟..................................405

پرسش‌هفتم:‌‌وقتی‌حجاب‌باشد،‌مردم‌بیشتر‌عقده‌ای‌می‌شوند!410

پـرسـش‌هـشـتـم:‌حـجـاب؛‌عـامـل‌ایـجـاد‌حــرص‌و‌تـحـریـک‌شهوت‌

می‌شود!..........................................................................414

پــرســش‌نــهــم:‌حــجــاب‌مــانــع‌مــهــارت‌ارتـــبـــاط‌بــا‌جـنـس‌مخالف‌

می‌شود!..........................................................................418

پرسش‌دهم:‌با‌بیرون‌بودن‌چند‌تار‌مو،‌جامعه‌به‌هم‌می‌ریزد؟! 423

پرسش‌یازدهم:‌حجاب‌که‌ملاک‌نیست،‌مهم‌دل‌انسان‌است!.427

پرسش‌دوازدهم:‌یعنی‌همۀ‌ ‌ بی‌حجاب‌ها‌جهنمی‌‌هستند؟!.......430

پرسش‌سیزدهم:‌آیـا‌خـدای‌مهربان‌به‌خاطر‌ایـن‌امـور‌ ّ کم‌اهمیت‌بندگانش‌را‌به‌جهنم‌می‌برد؟................433

پرسش‌چهاردهم:‌چرا‌حضرت‌زهرا‌و‌حضرت‌زینب‌سلام‌الل‌ه‌علیهما‌به‌ داشتن‌حجاب‌ملتزم‌نبودند؟...................... 435

دستۀ دوم؛ پرسشهای مربوط به قانون پوشش اسلامی در ایران.......439

پرسش‌یکم:‌چرا‌در‌مسئلۀ‌حجاب،‌مـردم‌عـادی‌در‌حریم‌دیگران‌ مداخله‌می‌کنند؟ ..................................439

پرسش‌ دوم:‌چرا‌برای‌مسئلۀ‌حجاب‌که‌ اولویت‌نیست،‌باید‌این‌قدر‌ هزینه‌بدهیم؟‌...........................441

پرسش‌ سوم:‌چرا‌فقط‌به‌حجاب‌پرداخته‌می‌شود‌و‌به‌جرائم‌دیگر‌این‌قدر‌پرداخته‌نمی‌شود؟ ..............444

پرسش‌چـهـارم:‌چـرا‌فقط‌در‌ کشور‌مـا،‌بـرای‌حجاب،‌اجبار‌وجود‌دارد؟!.....................446

پرسش‌پنجم:‌چرا‌ما‌باید‌قانونی‌را‌ که‌دیگران‌نوشته‌اند،‌مراعات‌ کنیم؟‌............................. 448

پرسش‌پنجم:‌آیا‌قانون‌حجاب‌عامل‌سلب‌ ّ حق‌شهروندی‌است؟451

پـرسـش‌شـشـم:‌چــرا‌ایـــران‌در‌مـوضـوع‌پـوشـش‌اسـتـانـدارد‌دوگـانـه‌دارد؟‌........................ 455

پرسش‌هفتم:‌آیا‌کلاس‌گشت‌ارشاد‌ ‌ بی‌ثمر‌نیست؟................. 458

پرسش‌هشتم:‌آیا‌عملکرد‌پلیس‌ ّ امنیت‌اخلاقی‌قابل‌دفاع‌است؟ 461

دسته سوم؛ پرسشهایی دربارۀ مقتضیات حجاب برای بانوان............463

پرسش‌یکم:‌آیا‌پوشش‌چادر‌بهتر‌است‌یا‌مانتو؟.....................463

پرسش‌ دوم:‌آیا‌رنگ‌مشکی‌چادر،‌عامل‌افسردگی‌است؟ .........467

پرسش‌ سوم:‌حجاب،‌مایۀ‌ناراحتی‌برخی‌اطرافیان‌است.‌وظیفۀ‌ما‌در‌این‌میان‌چیست؟.................. 470

پرسش‌چهارم:‌تفاوت‌حجاب‌شرعی‌و‌عرفی‌در‌چیست؟..........472

پرسش‌پنجم:‌وقتی‌افــراد،‌به‌زنـان‌بـدون‌حجاب‌احترام‌بیشتری‌می‌گذارند،‌وظیفۀ‌ما‌چیست؟................... 475

پرسش‌ششم:‌ما‌حجاب‌را‌دوست‌داریـم،‌ اما‌مراعات‌حجاب‌ واقعا‌سخت‌است.‌با‌این‌سختی‌چه‌کنیم؟....................... 478

پرسش‌هفتم:‌حکم‌بلا گری‌با‌حجاب‌اسلامی‌چیست؟............. 480

پرسش‌هشتم:‌آیا‌ ّ موقعیت‌ازدواج‌برای‌دختران‌بی‌حجاب‌بیشتر‌از‌دختران‌باحجاب‌است؟‌..................................482

پرسش‌نهم:‌آیا‌حجاب،‌موجب‌سلب‌اعتماد‌به‌نفس‌می‌شود؟ ..487