کالای فیزیکی

المعارف التطبیقیة (نسخه عربی معارف کاربردی برترین آرزو)

المعارف التطبیقیة (نسخه عربی معارف کاربردی برترین آرزو)
المعارف التطبیقیة (نسخه عربی معارف کاربردی برترین آرزو)
المعارف التطبیقیة (نسخه عربی معارف کاربردی برترین آرزو)
المعارف التطبیقیة (نسخه عربی معارف کاربردی برترین آرزو)

المعارف التطبیقیة (نسخه عربی معارف کاربردی برترین آرزو)

۵۹۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

سلسلة المعارف التطبیقیة

(نسخه عربی کتب اعتقادی معرفتی هفت جلدی برترین آرزو)

تالیف: سماحة الاستاذ محمدحسن وکیلی

تالیف: حجةالاسلام و المسلمین استاد محمدحسن وکیلی

ترجمة: د. اسعد الکعبی

الجزء الاول : فی رحاب المعرفة (معرفت شناسی)

الجزء الثانی: فی رحاب النفس و الخلقة (انسان شناسی و جهان شناسی)

الجزء الثالث: فی رحاب التوحید (خداشناسی)

الجزء الرابع: فی رحاب النبوة و الخلافة (راهنماشناسی)

الجزء الخامس: فی رحاب الاسلام (اسلام شناسی)

الجزء السادس: فی رحاب التشیّع (تشیع شناسی)

الجزء السابع: فی رحاب المعاد (معادشناسی)